Algemene Voorwaarden

 

 

 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
KinkyOrNot: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen KinkyOrNot en de klant waarop KinkyOrNot deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met KinkyOrNot, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. KinkyOrNot levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt KinkyOrNot zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.

3. KinkyOrNot doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Indien KinkyOrNot een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 3 weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant KinkyOrNot schriftelijk in gebreke te stellen.
De bestelingen worden verstuurd met PostNL. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

4. Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan KinkyOrNot geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door uw bestelling geeft u te kennen, dat u met de bovenstaande verkoopvoorwaarden, de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
KinkyOrNot heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen

5. Retour: Je kan het artikel retourneren, uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van het artikel. Voor korsetten (ondergoed) gelden andere regels ivm hygiëne, dit artikel hoort binnen 3 dagen na ontvangst geretourneerd te worden ivm hygiëne. Strings kunnen ivm hygiëne NIET worden geretourneerd.
Bij het retourneren van een artikel zijn de verzendkosten zijn voor de koper. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Kinky Or Not niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. De betalingen van de retourzendingen vinden plaats rond de 28e van iedere maand. Het retour adres staat vermeld op de verzendlabel, linksboven, onder de naam Limited F.

Over de Garantie:
KinkyOrNot garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel.
In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van KinkyOrNot te retourneren binnen de zichttermijn, van 14 dagen, onder mededeling van het gebrek. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist KinkyOrNot of het artikel vervangen wordt.
KinkyOrNot is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door KinkyOrNot geleverd artikel.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2007 - 2022 Kinky Or Not ! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel